sken

Platby za pobyt dieťaťa v materskej škole

Školné

peňažnou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom

IBAN účet Školného:  SK04 0200 0000 0000 0162 9572

VS 370

dieťa vo veku 2 a viac rokov - 25,-- € /mesačne

- počas letných prázdnin prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ denne sumou 2,-- € na jedno dieťa

 

deti 1 rok pred plnením školskej dochádzky (predškoláci)  školné neplatia

Potvrdenie o zaplatení prosíme odovzdať triednej učiteľke.


Strava

peňažnou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom

IBAN účet Školskej jedálne: SK75 0200 0000 0016 4131 4354

VS 127

dieťa 2 - 7 ročné: 1,70 €  celodenná strava/deň

Za všetky deti navštevujúce MŠ zákonný zástupca vypláca paušálny poplatok 5,00 € - režíjne náklady ŠJ.

Všetky platby sa uhrádzajú vopred do 15 - tého dňa v mesiaci. Do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko Vášho dieťaťa.

Adresa

MATERSKÁ ŠKOLA
17. NOVEMBRA 42,
083 01 SABINOV

  • dummy+421 948 207 993

  • dummy+421 (51) 452 36 24

  • dummy info@ms17novembra.sk

PARAMETRE ŠKOLY

  • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
  • Riaditeľka: Mgr. Ivana Feščáková
  • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
  • Počet tried: 6
  • Počet detí: 140 (v šk. roku 2022/23)
  • Výška mes. príspevku: 18 EUR
  • EDUID: 100013270

NAPÍŠTE NÁM

Search